Tuesday, April 8, 2008

Safar Be Khorshid

Chanta tork mikhastan be khorshid safar konan, beheshoon migan agar berin onja kaba mshin! Torka migan ma tori barnamerizi kardim ke shab beresim!

No comments: