Thursday, March 27, 2008

Zabun

un chiye ke avalesh manam, badesh toie, akharesham zabune?
.
.
.
khub fekr kon
.
.
.
yekam bishtar fekr kon
.
.
.
golgav zabune dige!

No comments: