Friday, March 28, 2008

Rooze Ghalbha

Rastesh mikhastam ye chize kheyli mohemio behet begam vali nemidunam begam ya na?

Nemigam.

Bikhial migam.

Migam: Happy Valentine's Day!

Credit: Sofia

No comments: