Friday, March 28, 2008

Kash

Kash mitavanestim faselehaye miyane vojudeman ra kam konim va ba ham yekrang shavim,

Kash mitavanestim in yekrangi ra hefz konim va ba ham yeki shavim,

Kash mitavanestim in yeki budan ra hefz konim va hargez joda nashavim.

No comments: