Friday, March 28, 2008

Doozdi

Yek roz yek torke va yek tehrani miran dozdi. Toye khone bodan ke yekdafe police miad va yeki az anha mige: Ist korekhar!

Bad torke mige: Mano shenakhtan, to darro!

1 comment:

Anonymous said...

hahahahahahhahahhhahahahahahahahahhahahahahahahhahahahahahahahhahahahahahahahahahahahahahahahaahahahahahahhaahahahahahaha......
vaghei mordam ghash kardam ....mano shenakhtan..to darrooo....hahahahhaahahahahhahahaha....cheghas khenge...vali ba vafa....